SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Interesują Cię ilości powyżej 2 tysięcy? Zapraszamy do kontaktu z działem handlowym po ofertę dla ilości hurtowych.

Regulamin

I. Podstawowe informacje dotyczące korzystania ze sklepu internetowego e-polipack oraz bezpieczeństwa informacji.

 1. Poprzez skorzystanie z Firmowego Sklepu Internetowego epolipack.com.pl może nastąpić zawarcie umowy na odległość, której przedmiotem jest zakup produktów oferowanych do sprzedaży przez Przedsiębiorcę oznaczonego w pkt 3, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Przez umowę zawartą na odległość rozumie się umowę sprzedaży zawartą z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 3. Stroną umowy sprzedaży jest Przedsiębiorca działający pod firmą „Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo - Usługowe "Polipack" Spółka Jawna Irena Więckowska i Katarzyna Kolmetz z siedzibą w Gościcinie (84-241), przy ul. Handlowej 21, NIP:5880000407, REGON:19022842500000, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005935, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.
 5. Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konsument może kontaktować się skutecznie z Przedsiębiorcą pod adresem korespondencyjnym wskazanym w pkt 3, a ponadto pod numerem telefonu: +48 58 738 69 33, faksu: +48 58 572 02 03 oraz za pomocą adresu poczty elektronicznej: sklep@epolipack.com.pl, które to dane są również właściwe do składania reklamacji.
 7. W celu skorzystania z Firmowego Sklepu Internetowego epolipack.com.pl należy za pomocą komputera i przeglądarki internetowej wejść na stronę internetową http://epolipack.com.pl
 8. Korzystanie z Firmowego Sklepu Internetowego epolipack.com.pl wymaga użycia urządzenia umożliwiającego oglądanie stron internetowych oraz dokonywanie na nich działań, podłączenia do Internetu oraz przeglądarki internetowej oraz posiadania skrzynki poczty elektronicznej z adresem e-mail umożliwiającej odbiór wiadomości o wielkości nie mniejszej niż 100 kb.
 9. W celu dokonania zakupów niezbędne jest zarejestrowanie się na stronie internetowej sklepu poprzez podanie adresu e-mail jako nazwy użytkownika oraz hasła, które nie może być krótsze niż 6 znaków oraz nie dłuższe niż 30 znaków; zalecane jest by hasło zawierało litery i cyfry lub znaki specjalne.
 10. E-mail Klienta oraz hasło umożliwiają dostęp do sklepu epolipack.com.pl oraz dokonywanie w nim zakupów, a ponadto umożliwiają dostęp do podanych w trakcie rejestracji danych.
 11. Przedsiębiorca informuje, że e-mail i hasło Klienta stanowią wyłączny sposób weryfikacji Klienta przy zawieraniu umów sprzedaży i transakcje zawarte z użyciem ww. elementów będą prawnie wiążące dla stron. W związku z tym hasło powinno być przez Klienta należycie chronione przed dostępem do niego oraz zapoznaniem się z nim przez osoby trzecie. Klient nie może ujawniać hasła osobom trzecim ani umożliwiać czy też zezwalać osobom trzecim korzystanie z niego. Przedsiębiorca niniejszym informuje, iż nigdy nie żąda podania adresu e-mail i hasła w treści e-maila czy też w innym miejscu niż strona internetowa: http://epolipack.com.pl,
 12. Klientom sklepu internetowego nie są dostarczane na podane przez nich adresy e-mail żadne treści o charakterze bezprawnym.
 13. W trakcie rejestracji w serwisie Firmowego Sklepu Internetowego epolipack.com.pl Klient jest proszony o podanie następujących danych:
  • imię/imiona i nazwisko/nazwiska Klienta,
  • adres zamieszkania klienta oraz adres, na który ma być zrealizowana dostawa, o ile jest inny niż adres zamieszkania,
  • adres e-mail Klienta,
  • numer telefonu kontaktowego Klienta,
  • w przypadku, gdy Klient chce, aby została wystawiona faktura VAT dokumentująca zakup towaru potrzebne będą również dodatkowe dane: firma, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza i adres prowadzenia działalności gospodarczej (jeśli faktura ma być wystawiona na firmę), NIP bądź VAT UE.
 14. Podanie danych Klienta w trakcie rejestracji w serwisie Firmowego Sklepu Internetowego epolipack.com.pl jest dobrowolne, a osobie która je udostępnia przysługuje prawo dostępu do nich, poprawiania jak i usunięcia oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych oraz zgód do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 15. Dane Klientów Firmowego Sklepu Internetowego epolipack.com.pl mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się w serwisie internetowym sklepu za pomocą adresu e-mail (który stanowi nazwę użytkownika dla celów rejestracji w serwisie tzw. „nick”) i hasła w zakładce http://epolipack.com.pl/konto/dane.html.
 16. Opcjonalnie Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie mu na adres internetowy e-maili zawierających informacje o konkursach i promocjach w Firmowym Sklepie Internetowym epolipack.com.pl. W takim przypadku klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez P.P.H.U. Polipack Spółka Jawna w celu przekazywania mu powyższych informacji. Zgoda na przesyłanie Klientowi informacji handlowych, o których mowa w zdaniu poprzednim może być w każdym czasie cofnięta poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji po zalogowaniu się Klienta na stronie internetowej sklepu w zakładce dane konta.
 17. Przekazywane przez Klientów w trakcie rejestracji dane, przechowywane są na serwerach firmy P.P.H.U. Polipack Spółka Jawna, których zabezpieczenia odpowiadają warunkom wynikającym z przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r. Nr 100, poz. 1024).
 18. Dane przekazywane przez Klientów w trakcie rejestracji mogą być wykorzystywane i przetwarzane przez P.P.H.U Polipack Spółka Jawna w celu realizacji zamówień składanych przez Klientów oraz do komunikacji z nimi, jak również do wewnętrznych celów P.P.H.U. Polipack Spółka Jawna dotyczących ewidencjonowania sprzedaży i Klientów sklepu internetowego między innymi w celu podatkowym czy też przygotowywania dokumentów do dalszego rozwoju firmy, o czym klient jest informowany. O ile Klient wyrazi na to zgodę podczas rejestracji dane przekazane przez Klienta mogą być również wykorzystywane do przesyłania przez P.P.H.U. Polipack Spółka Jawna informacji handlowych dotyczących ich ofert, promocji i konkursów.
 19. Podstawą wykorzystania i przetwarzania danych osobowych Klientów jest ich zgoda wyrażona poprzez umieszczenie znaku „X” w odpowiednim polu.
 20. Podanie danych wymienionych w pkt. I.12 Regulaminu jest konieczne do zawarcia z Przedsiębiorcą umowy sprzedaży.
 21. Treść zamówienia Klienta, treść potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, dokumentacja dotycząca realizacji płatności, kopia potwierdzenia zawarcia umowy kupna-sprzedaży oraz potwierdzenia odbioru przesyłki zawierającej zakupiony towar są przechowywane przez P.P.H.U. Polipack Spółka Jawna w postaci zapisu w formie elektronicznej na serwerach zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich oraz w formie papierowej w chronionych przed dostępem osób postronnych miejscach, położonych w siedzibie i biurach firmy P.P.H.U. Polipack Spółka Jawna

II. Procedura zawarcia umowy sprzedaży produktów uwidocznionych na stronie Firmowego Sklepu Internetowego epolipack.com.pl. Kolejne czynności techniczne wymagane do zawarcia i realizacji umowy.

 1. Informacja handlowa zawarta na stronie internetowej epolipack.com.pl nie pokrywa się z ofertą bezpośrednią firmy P.P.H.U. Polipack Spółka Jawna. Ceny przedstawione w Firmowym Sklepie Internetowym epolipack.com.pl dotyczą tylko i wyłącznie sprzedaży wysyłkowej i mogą odbiegać od cen proponowanych w firmie P.P.H.U. Polipack Spółka Jawna w sprzedaży bezpośredniej.
 2. Jeśli Klient zarejestrował się zgodnie z procedurą opisaną w pkt I Regulaminu – Klient loguje się do sklepu podając adres e-mail i hasło,
 3. Klient wybiera towar, którego zakupem jest zainteresowany spośród tych, które umieszczone są na stronie internetowej sklepu (prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na opis towaru i parametry techniczne wybieranych produktów).
 4. Przedstawione na stronie internetowej ceny produktów oraz kosztów wysyłki zamówionego towaru są cenami zawierającymi podatek VAT (brutto).
 5. Klient klika napis „kup teraz” umieszczony przy opisie wybranego produktu, który powoduje dodanie produktu do koszyka zakupów. Usuwanie towarów z koszyka odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku „usuń”.
 6. Po zakończeniu wyboru produktów i usunięciu z koszyka produktów, których nie chce kupić klient klika napis „przejdź do płatności”, co powoduje przejście do wyboru sposobu płatności oraz wyboru sposobu wysyłki. Następnie po wybraniu sposobu dostawy i płatności należy nacisnąć przycisk „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.
 7. Poprzez naciśnięcie przycisku „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” następuje zawarcie umowy sprzedaży pociągające za sobą obowiązek zapłaty.
 8. Naciśnięcie przycisku „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” nie jest możliwe bez zapoznania się z niniejszym Regulaminem, co potwierdzane jest poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola znakiem X.
 9. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A, PayU.pl, PayPal
 10. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: * Visa * Visa Electron * Mastercard * MasterCard Electronic * Maestro”
 11. W przypadku wyboru płatności przelewem lub za pośrednictwem platformy automatycznej płatności -Klient dokonuje płatności, po której otrzymaniu realizowana jest dostawa, a w przypadku wyboru płatności „za pobraniem” dostawa realizowana jest po przesłaniu Klientowi potwierdzenia zawarcia umowy. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 12. Po naciśnięciu przycisku „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” Klient otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy, którego treść składa się z niniejszego Regulaminu oraz treści zamówienia zawierającego wszystkie istotne elementy umowy sprzedaży. Treść potwierdzenia zawarcia umowy przesyłana jest w formie wydruku papierowego dostarczanego wraz z zamówionym towarem oraz w postaci elektronicznej (plik PDF) na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 13. W przypadku braku towaru zamówionego przez Klienta lub o zamówionych parametrach P.P.H.U. Polipack Spółka Jawna informuje o tym Klienta telefonicznie lub mailowo informując, iż nie można zrealizować zamówienia ewentualnie wskazując wydłużony czas oczekiwania na realizację dostawy lub proponując inny towar o podobnych właściwościach czy też innej specyfikacji – odsyłając do dokonania zmiany zamówienia na stronie internetowej. W takiej sytuacji Klient może zrezygnować z zakupu informując o tym Firmowy Sklep Internetowy epolipack.com.pl poprzez usunięcie towarów z koszyka lub zgodzić się na proponowany przez Firmowy Sklep Internetowy epolipack, wydłużony (niekiedy nawet ponad 30 dni) czas oczekiwania na dostawę lub zamówić zaproponowany przez sklep produkt o podobnych właściwościach.
 14. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 15. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Przedsiębiorcą a Konsumentem w języku polskim i stosuje się do niej przepisy prawa polskiego.
 16. Wysyłka towaru odbywa się wraz z dowodem zakupu lub fakturą oraz pisemnym i podpisanym przez upoważnionego pracownika sklepu potwierdzeniem zawarcia umowy.

III. Możliwość odstąpienia od umowy.

 1. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę pod adresem P.P.H.U. „Polipack” Spółka Jawna ul. Handlowa 21, 84-241 Gościcino o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (punkt V Regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Mogą Państwo również złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną [sklep@epolipack.com.pl] lub faxem [+48 58 572 02 03]. Jeżeli Konsument skorzysta z jednej z tych możliwości, Przedsiębiorca prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od zawartej umowy.
 8. Zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ma obowiązek odesłać lub przekazać Przedsiębiorcy rzecz na adres P.P.H.U. Polipack Spółka Jawna ul. Handlowa 21 , 84-241 Gościcino, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 11. W związku z odstąpieniem od umowy Konsument ponosi koszty odesłania rzeczy do Przedsiębiorcy. Przedsiębiorca nie zwraca kosztów odesłania zwróconych rzeczy.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

IV. Wzór formularza odstąpienia od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 • - Adresat [w tym miejscu należy wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
 • - Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: (należy wpisać nazwy produktów od których zakupu Konsument odstępuje)
 • - Data zawarcia umowy
 • - Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • - Adres konsumenta(-ów)
 • - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • - Data

V. Realizacja zamówień.

 1. Przedsiębiorca akceptuje następujące sposoby zapłaty:
  • gotówką przy odbiorze - płatność za towar w momencie odbioru przesyłki za pobraniem (co wiąże się z dodatkowym kosztem przesyłki),
  • przelew na konto bankowe firmy P.P.H.U. Polipack Spółka Jawna – w terminie 7 dni od złożenia zamówienia.
  • płatności internetowe obsługiwane przez serwis PayU oraz PayPal.
 2. Koszty transportu.
 3. Są wyświetlane podczas procesu zatwierdzania zamówienia i wyborów sposobu odbioru i płatności. Koszty dostawy dostępne są również na stronie internetowej sklepu http://www.epolipack.com.pl/static/koszty-dostawy.html. Klient ponosi w całości koszty dostawy towaru.
 4. Termin dostawy. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem firm kurierskich. Zamówienia realizowane są w okresie od 1 do 3 dni roboczych oraz w okresie 4-15 dni. Okres ten jest zależny od dostępności towarów na w magazynie. W wyjątkowych przypadkach termin dostarczenia przesyłki do Klienta może wydłużyć się do ponad 30 dni o czym jest powiadamiany w trakcie weryfikacji złożonego zamówienia przez Pracownika Polipack. W przypadku formy płatności - przelew bankowy lub zapłaty poprzez serwis PayU lub PayPal, czas realizacji jest liczony od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku Przedsiębiorcy.
 5. Statusy zamówień. Opis statusów istotnych w trakcie procesu realizacji zamówień:
  • nowe - zamówienie zatwierdzone przez Klienta,
  • kompletowanie - zamówienie w trakcie realizacji zaakceptowane przez pracownika Polipack,
  • zrealizowane - zamówienie zakończone po wydaniu towaru ,towar wysłany kurierem na podany adres dostawy
  • anulowane – zamówienie nieopłacone przez klienta, rezygnacja z zamówienia
  • Statusy są widoczne w szczegółowych informacjach o zamówieniu. Są również przesyłane w informacyjnych wiadomościach e-mail.
  • Odbiór towaru. W przypadku zamówienia realizowanego przez wysyłkę kurierem po dostarczeniu przesyłki można w obecności kuriera sprawdzić zawartość przesyłki. W przypadku niezgodności z zamówieniem należy sporządzić z kurierem odpowiedni protokół.

VI. Procedura zgłaszania roszczeń z tytułu rękojmi.

 1. Opakowania oferowane przez Firmowy Sklep Internetowy epolipack.com.pl są produkowane z tworzyw sztucznych, dopuszczając użycie nawrotu technologicznego, wynikającego z przyjętej technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych. Aby nie popełnić błędu podczas składania zamówienia należy zapoznać się z kartą katalogową wybranego produktu i upewnić się jakie ma zastosowanie dane opakowanie. W przypadku zastosowania naszego opakowania niezgodnie z jego przeznaczeniem reklamacje nie będą uwzględniane.
 2. Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczenia sprzedawanych rzeczy bez wad. * Nie dotyczy regulaminu sprzedaży OUTLET.
 3. W przypadku dostarczenia przez Przedsiębiorcę rzeczy posiadających wadę fizyczną, Konsument ma prawo do skorzystania z prawa rękojmi wynikającej z przepisów ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) .
 4. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 5. Prosimy naszych Klientów, aby przed umieszczeniem swoich wyrobów w naszych opakowaniach wykonali próbę szczelności i wytrzymałości danego opakowania.
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego:
  1. Reklamowany towar należy wraz z kopią dowodu zakupu towaru dostarczyć do P.P.H.U. Polipack Spółka Jawna, ul. Handlowa 21, 84-241 Gościcino na koszt Przedsiębiorcy (sprzedawcy).
  2. Składając reklamację, w celu usprawnienia procedury należy:
   • przekazywać towary w miarę możliwości w oryginalnych opakowaniach, co pozwoli na ich bezpieczny transport,
   • udzielić informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady
   • wskazać żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 8. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 9. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. W przypadku żądania zwrotu pieniędzy zwrot na rzecz konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie. W przypadku żądania obniżenia ceny Klient powinien wyznaczyć Sprzedawcy termin na ich zwrot (np. 7 dni od dnia otrzymania żądania obniżenia ceny).
 10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi

VII. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

  Pytania lub uwagi techniczne odnośnie działania sklepu proszę kierować pod adres sklep@epolipack.com.pl

  Regulamin akcji promocyjnej OKAZJE

  I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Organizatorem akcji OKAZJE (zwanej dalej: „Outlet”) jest firma P.P.H.U. POLIPACK s.j. z siedzibą w Gościcinie ul. Handlowa 21, 84-241 Gościcino, Polska NIP:5880000407, REGON:19022842500000, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005935, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (zwana dalej: „Organizatorem“).
 • Outlet prowadzony jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.epolipack.com.pl, należącej do Organizatora - w specjalnej sekcji sklepu internetowego OKAZJE, a każdy produkt posiada opisany powód niskiej ceny.
 • W przypadku opakowań produkowanych w Polipack powodów przecen jest kilka:
  1. Końcówka serii –sprzedaż ostatnich produktów z magazynu
   Towar pochodzący ze zwrotu – zazwyczaj towary z otwartym opakowaniem, będące jednak w pełni sprawne
   Towar z uszkodzeniami –Produkty z wadami na ogół noszą zarysowania lub uszkodzenia, wady nie wpływają jednak na funkcjonalność czy przeznaczenie opakowania.
 • Promocja trwa w do wyczerpania Produktów objętych Wyprzedażą.
 • Outlet polega na sprzedaży Produktów, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 • Ceny netto EXW Gościcino, Polska. Sprzedaż na fakturę VAT lub paragon. Do sprzedaży w Polsce doliczamy 23% VAT, eksport z 0% VAT (pod warunkiem potwierdzonego numeru europejskiego nr VAT) lub 23% VAT.
 • Zamówienie towaru z Outletu jest jednoznaczne ze złożeniem wiążącego zamówienia na oferowany produkt.
 • Pierwszeństwo zakupu przysługuje uczestnikowi, który jako pierwszy zrealizuje proces zamówienia – decyduje kolejność wpłynięcia zamówienia do systemu sprzedażowego.
 • Towar biorący udział w Outlecie do odbioru w centrali: P.P.H.U. POLIPACK s.j. ul. Handlowa 21 84-241 Gościcino, Polska z możliwością wysłania na dowolny adres, na koszt kupującego.
 • Sposób zapłaty: gotówka, przelew przed odbiorem, za pobraniem
 • Produkty oferowane w ramach Outletu są dostępne do czasu ich wyczerpania.
 • Produkty nie będą rezerwowane bez zamówienia.
 • Zapłata za Produkty następuje przed odbiorem i wysyłką zamówienia.
 • III.ZWROTY I REKLAMACJE PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH

 • Konsument ma prawo odstąpić od umowy oraz dokonać zwrotu towaru w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Warunki zwrotu towaru są takie same jak określa powyższy regulamin.
 • Produkty zakupione w ramach Outletu podlegają reklamacjom na zasadach określonych w powyższym regulaminie za wyjątkiem reklamacji produktu posiadającego wadę, o której klient był informowany w momencie składania zamówienia.
 • Sklep Internetowy Polipack zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania zgłoszeń reklamacyjnych- jeżeli powód reklamacji dotyczy wady, o której klient wiedział przed dokonaniem zakupu.
 • IV.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań z niniejszą Wyprzedażą będą rozstrzygane przez Sąd Właściwy dla siedziby Organizatora.
 • Niniejszy Regulamin nie stanowi wzorca umowy w rozumieniu art. 384 §1 Kodeksu cywilnego. Określa on zasady prowadzenia akcji oraz dodatkowe uprawnienia Uczestników, nie związane z zawieranymi umowami sprzedaży.
 • Uczestnik nie może się powoływać na nieznajomość niniejszego Regulaminu, jeżeli bierze lub brał udział w Outlecie.
 • Uczestnictwo w Outlecie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Okazje.
 • P.P.H.U. POLIPACK s.j. jest uprawniona do zmiany Regulaminu Outletu oraz do jego wyłącznej interpretacji. Wszelkie decyzje P.P.H.U. POLIPACK s.j. są wiążące i ostateczne.
 • Zasady Outlet określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Wyprzedaży mają charakter wyłącznie informacyjny.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu lub warunków Wyprzedaży, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji. Organizator zastrzega sobie również prawo przerwania Wyprzedaży w razie zaistnienia ważnych przyczyn po stronie Organizatora. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Outlet przed dokonaniem zmiany.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość unieważnienia Outlet bez podania przyczyny.
 • polipack
  • pierwszeństwo ważnych informacji
  • dostęp do unikalnych promocji i ofert
  • + niespodzianka (tylko dla subskrybentów)

  Zapisz się do newslettera

  Administratorem danych jest P.P.H.U. Polipack Spółka Jawna Irena Więckowska i Katarzyna Kolmetz z siedzibą w Gościcinie 84-241, ul. Handlowa 21. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania oraz prawo do ich usunięcia. Swoje dane możesz zaktualizować wysyłając do nas email na adres sklep@epolipack.com.pl. Subskrypcję można w dowolnym momencie anulować posługując się odpowiednim linkiem umieszczonym na końcu każdego Newslettera.

  Certyfikaty

  Inwestujemy